OBS! Smartbudget stängdes ned den 28e februari. Mer info här.

Användarvillkor & Integritetspolicy

Användarvillkor

För användning av budgetverktyget Smartbudget ("Budgetverktyget") ska vid var tid gällande version av dessa Användarvillkor gälla. Denna version är gällande från och med [2018-07-15] (se punkt 5 nedan om förändringar av Användarvillkor).

1. DEFINITIONER

I dessa Användarvillkor ska nedanstående termer ha följande betydelse:

"Användaren" betyder den fysiska person som genom dessa Användarvillkor upprättar ett Avtal med Bolaget om tillgång till Budgetverktyget.

"Användaruppgifterna" betyder de uppgifter som Användaren nyttjar för att logga in i Budgetverktyget.

"Användarvillkor" betyder vid var tid gällande version av dessa villkor, vilka utgör avtalsinnehållet i det Avtal som upprättas mellan Bolaget och Användaren.

"Avtalet" betyder vid var tid gällande version av dessa Användarvillkor samt i förekommande fall övriga mellan Bolaget och Användaren särskilt ingångna avtal rörande Budgetverktyget.

"Bolaget" betyder Smart Budget of Sweden AB, organisations-nummer 556885-3138.

"Budgetverktyget" betyder de funktioner, tjänster och Material som görs tillgängliga för användaren av Bolaget genom Avtalet och på Webbsidan.

"Information" betyder de uppgifter och information om Användaren som Användaren vid var tid har registrerat i Budgetverktyget och som i förekommande fall Bolaget har inhämtat om användaren. Detta innefattar, men är ej begränsat till, Användarens inloggningsuppgifter och abonnemangsuppgifter hos tredje part, banktransaktioner och transaktionsdata, avtal, avtalstider, uppsägningstider, förbrukningsdata, kostnader, avgifter, premier samt i förekommande fall övriga personuppgifter.

"Integritetspolicyn" betyder den vid var tid gällande policy som beskriver och ligger till grund för Bolagets behandling av personuppgifter. Integritetspolicyn finns tillgänglig på smartbudget.se/villkor.

"Materialet" betyder Webbsidan inklusive allt innehåll och allt annat material och information som Användaren får tillgång till genom Budgetverktyget.

"Tredjepartsleverantör" betyder tredje part som är tjänsteleverantör, exempelvis men ej uttömmande, elleverantör, försäkringsbolag, internetleverantör m.m.

"Webbsidan" betyder Bolaget webbsida, www.smartbudget.se.

2. OM BUDGETVERKTYGET

Bolaget har utvecklat Budgetverktyget för användning via webb. Budgetverktyget är tillgängligt för användning efter att dessa Användarvillkor accepterats av abonnemangsinnehavaren ("Användaren") i samband med registrering.

Budgetverktygets allmänna syfte är att tillhandahålla Användaren möjlighet att registrera uppgifter om sin privatekonomi som på enkelt och lättåtkomligt sätt presenteras för Användaren i Budgetverktyget.

När Bolaget tillhandahåller Budgetverktyget kan Användaren ge Bolaget tillgång till Användarens inloggningsuppgifter till Användarens bank och/eller andra ekonomiska institut samt övriga Tredjepartsleverantörer. Genom att använda Budgetverktyget och fylla i dessa uppgifter godkänner samt uppdrar Användaren åt Bolaget att använda dessa uppgifter för att ladda ned Information från dessa externa användarkonton. När Informationen laddats ned visar Budgetverktyget informationen på ett enkelt och lättåtkomligt sätt.

För användning av Budgetverktyget måste Användaren vara över 18 år.

3. ANVÄNDNING OCH ÄNDRING AV BUDGETVERKTYGET

Användaren får inte kopiera eller använda Budgetverktyget på annat sätt än vad som följer av dessa Användarvillkor.

För att kunna använda Budgetverktyget krävs att Användaren har nödvändig utrustning, mjukvara och internetkapacitet, vilka kan kräva uppdateringar med jämna mellanrum.

Bolaget får när som helst och efter eget gottfinnande utan föregående meddelande därom (a) ändra, uppgradera och uppdatera Budgetverktyget, de tekniska förutsättningarna för Budgetverktyget eller stänga av och/eller upphöra att tillhandahålla Budgetverktyget eller del av Budgetverktyget samt ändra, uppdatera och uppgradera Webbsidan och (b) avaktivera eller stänga av, temporärt eller permanent, Användarens användning av Budgetverktyget.

Användaren får inte kringgå, ta bort, ändra eller i övrigt påverka den teknik och/eller det säkerhetssystem som Bolaget använder för att skydda Budgetverktyget.

4. ANVÄNDARUPPGIFTER

Användaren är införstådd med att Användaruppgifterna är en värdehandling och att Användaren själv ansvarar för att ha kontroll över och hålla hemlig all information gällande Användaruppgifterna. Bolaget ansvarar inte för skada eller förlust som drabbar Användaren till följd av att denne inte hanterat Användaruppgifterna på ett korrekt sätt.

5. FÖRÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOREN

Bolaget har rätt att besluta om förändringar av dessa Användarvillkor. Sådan förändring ska äga rättsligt bindande verkan mot Användaren från och med det datum som Bolaget anger, vilket dock aldrig får vara tidigare än trettio (30) dagar från det datum då Bolaget sänt ut meddelande till Användaren med information om förändringen i enlighet med punkt 8 nedan.

6. UPPSÄGNING

Användaren kan när som helst säga upp Avtalet och användandet av Budgetverktyget. Meddelande om uppsägning sker enligt punkt 9 nedan.

7. OM DISTANSAVTALSLAGEN

Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) är tillämplig på Avtalet. Det innebär att Användaren har rätt att frånträda Avtalet utan att ange något skäl inom 14 dagar från ingåendet av Avtalet. Vill Användaren utöva sin ångerrätt ska Användaren till Bolaget skicka ett klart och tydligt meddelande om Användarens beslut att frånträda Avtalet. För att Användaren ska hinna utöva sin ångerrätt i tid räcker det med att Användaren sänder sitt meddelande om att Användaren tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Om Användaren frånträder Avtalet enligt denna punkt kommer Bolaget att avregistrera Användaren från Budgetverktyget och frånträdandet kommer inte att medföra några kostnadsanspråk från Bolaget.

Meddelande om utövande av ångerrätten skickas antingen per e-post till info@smartbudget.se eller per post till Bolaget på Sveavägen 159, 113 46 Stockholm. Användaren kan också använda sig av det webbformulär som finns på Webbsidan, alternativt den standardblankett som finns att ladda ned på Webbsidan eller på Konsumentverkets webbsida, och skicka ifylld blankett direkt till Bolaget ovan angivna adress. Om Användaren väljer att utöva sin ångerrätt via webbformulär eller e-post kommer Bolaget att utan dröjsmål per e-post bekräfta mottagandet av Användaren beslut att utöva ångerrätten. Angivna kontaktuppgifter kan komma att ändras och i sådant fall kommer Bolaget på erforderligt vis att informera Användaren om sådana nya kontaktuppgifter.

8. MEDDELANDEN

Meddelanden från Användaren till Bolaget ska skickas per e-post till info@smartbudget.se eller per post till den adress som Bolaget vid var tid anger på Webbsidan.

Uppsägning, information om avtalsförändringar (se punkterna 6-7 ovan) eller andra meddelanden från Bolaget till Användaren görs i första hand per e-post till den senaste e-postadress som Användaren meddelat Bolaget.

När Bolaget har skickat meddelande per e-post anses Användaren omedelbart ha mottagit detta och i de fall Bolaget har skickat meddelande med post anses Användaren ha mottagit detta två (2) arbetsdagar efter det att brevet skickades. Detta gäller även om meddelandet inte har kunnat tas emot av Användaren, t.ex. då brev av någon anledning inte har levererats eller då e-post inte har kunnat tas emot p.g.a. att Användaren inkorg är full, e-postadressen är inaktuell, e-postprogrammets brandvägg sorterar bort meddelanden, datorhaveri etc.

9. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH LICENS

Bolaget, dess koncernbolag och/eller leverantör eller licensgivare äger och innehar samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, till Materialet.

Bolaget upplåter till Användaren en icke-exklusiv, begränsad och icke-överlåtbar rätt att genom Avtalet använda Materialet för personligt och privat bruk. Materialet skyddas av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning, och annan tillämplig lagstiftning. Användaren får inte förfoga över Materialet i strid med upphovsrättslagstiftningen, annan tillämplig lagstiftning eller i strid med Avtalet.

Om Bolaget tillhandahåller Användaren uppdateringar eller uppgraderingar av Webbsidan eller Materialet i övrigt ska sådana uppdateringar och uppgraderingar omfattas av detta Avtal.

10. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Bolaget kan i samband med förberedelse för ingående eller vid fullgörande av Avtalet registrera information om Användaren, som utgör personuppgifter, i Bolagets databas. Bolaget behandlar de registrerade uppgifterna i Bolagets verksamhet i enlighet med vad som föreskrivs i dessa Användarvillkor och i Integritetspolicyn.

Mer information om Bolagets behandling av personuppgifter och Användarens Rättigheter finns i Integritetspolicyn som finns tillgänglig på www.smartbudget.se/villkor.

11. BOLAGETS ANSVAR

Bolaget har ett skadeståndsansvar enligt lag för skada som Bolaget orsakat Användaren på grund av brott mot Avtalet. Bolaget ska dock inte ha något ansvar för indirekt skada eller annan följdskada hos Användaren, såvida inte Bolaget agerat grovt vårdslöst. Bolagets ansvar är vidare begränsat till skador som har orsakats genom försummelse av Bolaget, och som inte har något samband med avtalsbrott eller ageranden från Användarens sida. Bolaget ansvarar exempelvis inte för fel som beror på Användaren eller fel i Användarens utrustning eller annan utrustning som inte tillhör Bolagets eller för webbplatser, programvara, innehåll och tjänster tillhandahållna av tredje part som kan nås via Budgetverktyget.

Bolaget kan inte garantera tillförlitligheten i den information som presenteras i Budgetverktyget, oavsett om den är inhämtad av Bolaget eller levereras från tredje part. Bolaget frånsäger sig allt ansvar för Användarens ekonomiska beslut som grundats i användning av Budgetverktyget samt för Användarens beslut som grundats i användning av tjänster, funktioner eller information tillhandahållen av tredje man eller Bolagets samarbetspartners.

12. FORCE MAJEURE

Bolaget är inte ansvarigt för skada som beror på force majeure-liknande förhållanden såsom lagbud, myndighetsbeslut, blixtnedslag, krigshändelse, strejk, lockout, blockad eller liknande omständighet, oavsett om Bolaget själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd, som legat utanför Bolagets kontroll eller som Bolaget inte rimligen kunnat undvika.

13. LAGVAL OCH TVISTELÖSNING

Dessa Användarvillkor ska styras av svensk rätt. Eventuella tvister ska lösas i svensk allmän domstol. Vid en tvist om Användarvillkor kan Användaren också få saken prövad av Allmänna Reklamationsnämnden.

Integritetspolicy Smartbudget

1. ALLMÄNT

Detta dokument ("Integritetspolicyn"), tillsammans med Smart Budget of Sweden AB: s ("Bolaget") Användarvillkor som finns tillgängliga på Bolagets webbsida, www.smartbudget.se ("Webbsidan") beskriver hur Bolaget behandlar dina personuppgifter i relation till de tjänster som vi tillhandahåller.

Vid tillämpning av denna Integritetspolicy är den personuppgiftsansvarige Smart Budget of Sweden AB (org.nr. 559080-6286), Sveavägen 159, 113 46 Stockholm, info@smartbudget.se.

Om inte annat framgår i denna Integritetspolicy ska de definitioner som används ha samma innebörd som i Användarvillkoren. Frågor rörande vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter kan skickas till info@smartbudget.se eller till vårt dataskyddsombud.

Smart Budget of Sweden AB
Dataskyddsombud: Therese Segerberg
Sveavägen 159, 113 46 Stockholm.

2. ÄNDAMÅL OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

2.1 Genom att använda Budgetverktyget behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med Användarvillkoren och denna Integritetspolicy.

2.2 Vi behandlar dina personuppgifter med ändamålet att:

a) fullgöra vårt avtal med dig i enlighet med Användarvillkoren eller i enlighet med annan avtalsförpliktelse mellan Bolaget och dig som användare av Budgetverktyget,

b) göra statistikkörningar och analysera data i syfte att utveckla Budgetverktyget avseende funktionalitet, säkerhet och metoder, samt analysera marknad och kunder. Som rättslig grund för denna behandling tillämpar vi vårt berättigade intresse bestående av att kunna utveckla våra tjänster och öka vår förståelse av marknaden och kunder.

c) ge dig jämförande information om produkter och tjänster från marknadens tjänsteleverantörer. Detta sker genom att Bolaget exempelvis samkör, segmenterar och analyserar transaktionsdata i syfte att ge anpassad information utifrån dina specifika preferenser och beteendemönster. Vår rättsliga grund för denna behandling är att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet vi har med dig, dvs. för att vi ska kunna tillhandahålla Budgetverktyget.

Om du inte vill att Bolaget behandlar dina personuppgifter i enlighet med punkt 2.2 skall du meddela Bolaget detta i enlighet med punkt 3 nedan. Sådant meddelande kan skickas till info@Smartbudget.se eller till Smart Budget of Sweden AB, Sveavägen 159, 113 46 Stockholm.

2.3 För det ändamål vi beskriver i punkt 2.2 ovan kan vi bland annat komma att behandla transaktionsdata, namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, boendeuppgifter, registreringsnummer och annan övrig information som tillförts Budgetverktyget. Rättslig grund för denna behandling är fullgörande av avtalet med dig.

Samtycke för särskilda kategorier av personuppgifter: Vi kan även komma att behandla och analysera särskilda kategorier av personuppgifter t.ex. facktillhörighet och hälsouppgifter, men endast i den mån detta framgår av den data vi analyserar såsom tex transaktionsdata eller annan data som du själv lagt till i Budgetverktyget. För detta inhämtar vi ditt samtycke.

Du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Då vi inte har möjlighet att exkludera behandlingen av särskilda kategorier av personuppgifter kan vi inte tillhandahålla Budgetverktyget om du återkallar ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av den behandling som skett innan samtycket återkallas.

2.4 Vi kommer endast att överföra dina personuppgifter, enligt ändamålen under punkt 2.2, till tredjepartsleverantörer efter en begäran av dig i Budgetverktyget, avseende information om en specifik tjänst eller grupp av tjänster från tredjepartsleverantörer.

Härutöver kommer vi lämna ut personuppgifter till externa parter som tillhandahåller tjänster till oss, såsom leverantörer av IT-tjänster. Vi lämnar också ut uppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller myndighetsbeslut.

Om Bolaget överför dina personuppgifter utanför EU/EES så kommer detta endast att ske efter att adekvata skyddsåtgärder är vidtagna, exempelvis genom att dataöverföringsavtal ingås med mottagaren av uppgifterna.

2.5 Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter för att:

a) fullgöra skyldighet enligt lag och föreskrifter eller genom domstolsbeslut;

b) genomdriva eller tillämpa Användarvillkoren; eller

c) kunna skydda våra eller tredje mans rättigheter, t.ex. i en domstolsprocess.

3. RÄTTIGHETER OCH KONTAKT

3.1 Bolaget är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lag. Dina uppgifter sparas endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. För den händelse att ditt konto i Budgetverktyget avslutas, kommer vi att radera samtliga de personuppgifter om dig som vi har sparade, om inte annat följer av lagkrav eller för att bevaka Bolagets rättsliga intressen.

3.2 Vi strävar efter att hålla våra sammanställningar av personuppgifter korrekta och uppdaterade. Du har rätt att kostnadsfritt begära tillgång till, uppdatering, ändring och radering av dina personuppgifter samt att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot vår personuppgiftsbehandling samt rätt till dataportabilitet. Vissa ändringar kan du genomföra direkt i Budgetverktyget. Det går också bra att kontakta Bolaget på info@smartbudget.se, eller till Smart Budget of Sweden AB, Sveavägen 159, 113 46 Stockholm om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt ovan. Vid repetitiva eller orimliga förfrågningar har Bolaget rätt att ta ut en avgift. Bolaget kommer normalt att besvara din förfrågan inom en månad.

3.3 För det fall du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller inte behandlas i enlighet med lag eller föreskrifter som utfärdats med stöd av lag uppmanar vi dig att kontakta Bolaget på info@smartbudget.se, eller till Smart Budget of Sweden AB, Sveavägen 159, 113 46 Stockholm. Vi kommer snarast därefter rätta, blockera eller utplåna felaktiga personuppgifter och personuppgifter som inte behandlas i enlighet med gällande lag.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för personuppgifts-behandling. Om du anser att vi behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt vis kan du vända dig till Datainspektionen och anmäla ditt klagomål.

Datainspektionen Box 8114
104 20 Stockholm
www.datainspektionen.se

4. SÄKERHET

Den teknologi som vi använder och denna Integritetspolicy syftar till att skydda dina personuppgifter från icke auktoriserad tillgång och otillbörlig användning. Vi kan komma att uppdatera dessa åtgärder i takt med att ny teknologi blir tillgänglig.

5. LÄNKAR

Budgetverktyget och Webbsidan kan komma att innehålla länkar till och från andra webbplatser tillhörande tredje part. Vi ansvarar inte för innehållet på sådana webbplatser eller för hur dina personuppgifter behandlas där.

6. ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår Integritetspolicy utan föregående meddelande genom att en ny version av denna Integritetspolicy publiceras på Webbsidan och i Budgetverktyget. Vid betydande förändringar kommer vi dock även meddela dig om ändringarna, t.ex. genom att skicka ett e-postmeddelande till dig med information om ändringen.

Integritetspolicy senast uppdaterad: 2018-07-15