Abonnemangs- och användarvillkor (uppdaterad 2013-11-18)

 • 1. Övergripande

  Smart Budget of Sweden AB ("Smartbudget") har utvecklat en webbtjänst ("Budgetverktyget"). Webbtjänsten är tillgänglig för användning dels i en gratisversion och dels genom ett abonnemangsavtal ("Plustjänsten") där villkoren i Allmänna villkor ("Avtalet") accepteras av användaren i samband med betalning för Plustjänsten eller vid registrering. Avtalet mellan Smartbudget och kund består av de Allmänna villkor som kunden godkänt samt i de fall, den beställning av Plustjänsten som utförts av dig som användare och kund i Budgetverktygets betalningsfunktion. Budgetverktygets allmänna syfte är att tillhandahålla abonnemangsinnehavaren ("Kunden") möjlighet att registrera uppgifter om sin privatekonomi som på enkelt och lättåtkomligt sätt presenteras för användaren i Budgetverktyget

 • 2. Behörighet

  I och med att du ingår ett avtal med Smartbudget genom att genomföra betalningsprocessen eller registrera dig, och acceptera de allmänna villkoren intygar du att du har rätt att ingå ett juridiskt bindande avtal och därmed även är minst 18 år gammal.

 • 3. Användande

  Du som Kund får endast använda Budgetverktyget avseende den tillämpning som anges i Avtalet. Smartbudget kan ensam bedöma vad som räknas som tillämpning. Du som Kund får inte kopiera eller använda Budgetverktyget på annat sätt än vad som angivits i Avtalet. Vid användandet av tjänsten har användaren möjlighet att ge Smartbudget tillgång till dina inloggningsuppgifter till din bank och eller andra ekonomiska institut. Genom att använda tjänsten och fylla i dessa uppgifter godkänner du att Smartbudget använder dessa uppgifter för att ladda ned information om från dessa externa användarkonton.

 • 4. Smartbudget har rätt att ändra detta avtal

  Smartbudget förbehåller sig rätten att ändra villkoren, förutsättningarna och avgiften för Budgetverktyget. Kunden bär ansvaret att regelbundet granska dessa villkor och förutsättningar och förbinder sig samtidigt om att acceptera att användandet av Budgetverktyget efter datum för villkorsändringar är detsamma som att godkänna ändringarna.

 • 5. Betalning

  För att kunden ska få tillgång till Plustjänsten måste full betalning vara erlagd. Debitering sker av Smartbudget eller av Smartbudgets samarbetspartner. Med vissa kampanjer finns möjlighet att få Plustjänsten utan kostnad. Betalning återfås ej vid eventuell prisjustering eller då Smartbudget väljer att göra plustjänsten gratis.

 • 6. Intrång

  Alla försök till datorintrång, hacking eller annan form av olovligt nyttjande av webbtjänsten kommer att polisanmälas.

 • 7. Rätt att begränsa nyttjandet av webbtjänsten

  Smartbudget äger rätten att bestämma om vissa eventuella begränsningar i Verktyget och äger även rätten att stänga av dig som kund att använda Verktyget om avtalet på något sätt skulle brytas.

 • 8. Reklamation

  Du som kund har rätt att reklamera köpet enligt svensk lagstiftning. Smartbudget äger rätten att, efter reklamation från din sida, innehålla erlagd avgift tills reklamationen är slutlig och ett beslut om återbetalning trätt i kraft. Kund skall reklamera fel i tjänsten inom skälig tid efter det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts och Smartbudget ska om det går avhjälpa fel i tjänsten.

 • 9. Mervärdesskatt

  Smartbudget innehar ansvaret för att avgiften inkluderar moms. Smartbudget innehar f-skattsedel.

 • 10. Smartbudget rättigheter

  Smartbudget innehar ensamt ägande- och upphovsrätten till Verktyget. Detta inkluderar ändringar och tillägg som tagits fram i samarbete med kund.

 • 11. Garantier

  Smartbudget tillhandahåller Budgetverktyget i befintligt skick med dess funktioner. Smartbudget utfärdar inga garantier angående korrekthet, funktion, arbetsinsats eller kvalitét för Budgetverktyget. Smartbudget frånsäger sig alla garantier och förutsättningar om att Budgetverktyget med dess valbara abonnemang ska vara oavbrutet och fritt från fel. Smartbudget tar inget ansvar för fel eller begränsningar som utförs av tredje part. Ett exempel är de bankkopplingar som vi tillhandahåller i form av automatisk bankimport. Smartbudget kan inte hållas ansvarig om en sådan automatisk koppling slutar att fungera, dels på grund av tredje part eller andra omständigheter. Ingen återbetalning sker heller av erlagd avgift om detta skulle ske. Utöver detta avtal finns inga garantier.

 • 12. Skadeståndsansvar

  Smartbudget kan inte under några som helst omständigheter hållas ansvarig för skador samt följdskador och straffpåföljder som uppstår på grund av detta avtal eller användandet av Budgetverktyget. Smartbudget tar inget ansvar för ekonomiska beslut som användaren tar baserat på användandet av tjänsten. Smartbudget ersätter inte kostnader, varken direkta eller indirekta, som uppkommit i samband med användande av tjänsten eller till följd av vårdslöshet från Smartbudget sida. Om du inte godkänner eller är nöjd med Budgetverktyget, Smartbudget eller webbplatsen i sig ska du meddela Smartbudget detta och sluta använda Verktyget utan kompensation för eventuell erlagd avgift.

 • 13. Ändring av Budgetverktyget

  Smartbudget äger rätten att när som helst ändra på webbplatsen och i Budgetverktyget. Detta innefattar funktionsändringar, borttagande av funktioner och dylikt samt alla andra tänkbara ändringar, av vilket skäl som helst och när som helst. När du godkänner detta avtal samtycker du till att Smartbudget inte är ansvariga eller skadeståndsskyldiga för något som helst innehåll på webbplatsen och i Budgetverktyget, helt utan begränsningar. Smartbudget får även utan förbehåll ta bort och avgränsa de funktioner som hör till Plustjänsten.

 • 14. Sekretess

  Kund skall iaktta tystnadsplikt och inte för tredje man yppa eller övrigt göra information tillgänglig, som kund erhållit från och/eller av Smartbudget, Budgetverktyget eller webbplatsen. Sekretesskyldigheten gäller inte sådan information som part kan visa blivit känd för honom på annat sätt än genom uppdraget eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller inte när part är skyldig att enligt lag att lämna ut uppgifter. Sekretesskyldigheten gäller även sedan avtalet upphört att gälla.

 • 15. Force Majeure

  Smartbudget ansvarar inte för skador som beror av omständighet som Smartbudget ej kunnat råda över, såsom exempelvis blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag, myndighetsbestämmelser samt fel eller försening i tjänster från eventuell leverantör på grund av omständigheter som här angivits. Nämnda utgör således grund för befrielse från prestation och påföljd.

 • 16. Tvist

  Tvist rörande Avtalet skall avgöras av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten och den lämpar sig för reklamationsnämndens rekommendation. Om inte Allmänna reklamationsnämnden avgör tvisten, skall tvisten avgöras av svensk allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt skall vara första instans.

 • 17. Uppsägning

  Kund äger rätt att när som helst säga upp Avtalet och användandet av Plustjänsten. Vid uppsägning äger kund ej rätt att återfå någon som helst erlagd avgift. Uppsägning sker genom meddelande till Smartbudget genom kontakt-formuläret på webbsidan eller via e-post.